2010, നവംബർ 11, വ്യാഴാഴ്‌ച

കുട്ടികളുടെ സര്‍ഗാത്മക രചനകള്‍

എന്‍റെ മഴ


മഴ മഴ മഴ മഴ മഴ വന്നൂ


വഴിയില്‍ നിറയെ മഴവെള്ളം


മഴ മഴ മഴ മഴ മഴ വന്നൂ


തവളകള്‍ തുള്ളി ചാടുന്നു


മഴ മഴ മഴ മഴ മഴ വന്നൂ


മരങ്ങള്‍ നൃത്തം വയ്കുന്നൂ


മഴ മഴ മഴ മഴ മഴ വന്നൂ


കുട്ടികള്‍ കുടയും ചൂടി നില്കുന്നു


മഴ മഴ മഴ മഴ മഴ വന്നൂ


തവളകള്‍ പാവം കരയുന്നു


മഴ മഴ മഴ മഴ മഴ വന്നൂ


പേക്രോം പേക്രോം കേള്‍കുന്നു


അനശ്വര.എം


മൂനാം ക്ലാസ്


Website counter javascript:void(0)