2011, ജനുവരി 24, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഇയര്‍ ഓഫ് ഫോരെസ്റ്സ്ഈ വര്‍ഷം അന്ധാരഷ്ട്ര വനവര്‍ഷമായി ആച്ചരിക്കുന്നതിണ്ടേ ഭാഗമായി സ്കൂള്‍ ചുമരില്‍ പോസ്റ്ററുകള്‍ പതിച്ചിരിക്കുന്നു.
Website counter javascript:void(0)