2017, മേയ് 1, തിങ്കളാഴ്‌ച

ANNUAL EXAMINATION RESULTS 2016-17

  ഒന്നാം ക്ലാസ്     പാസ്സായവർ  

1.BZn\mYv. ]n
2.BZnb.F
3.Aa tZhv.kn
4.Bchv cmtPjv
5.tZh{in.BÀ
6.(Zp]Zvപ്രഗൽ`v.sI
7.Kucniങ്കÀ, ]n
8.lcn´nI.F³.sI
9.C(µIÃrWn.sI.എം
10Cjm³.Fkv
11.Pl\mc.hn
12.PnvssZhv.hn
13.amfhnI. sI
14.\nhmIÃrmWn.Sn
15.EjntZhv.sI
16.EXpcmPv aW¸m«n
17.kmePv.k1mXnIv.]n
18.k³ab.]n.sI
19.k³ab.]n.F³
20.kmbv\µ\.F.,Sn
21.jÀhn³.F#
22.inh\r en\ojv
23.inhZ.hn.sI
24.inhtXPv.sI.sI
25.knbmcസുജി¯v
26.(ipXneb .F#.sI
27.(io\µ (iotPjv
28kqcrtXPv ctai³
29kntbm\.sI.hn

30.bZpIrjvW. sI

 രണ്ടാം ക്ലാസ്       പാസ്സായവർ 

1. ആദിഗംഗ . കെ
2.ആദിത്ത് .സി
3.ആദിത്യ .പി
4അദ്വൈത് .പി
5.അലേക് .പി
 6.അമേയ .പി
7.അഞ്ജന .ടി
8.അനുനന്ദ .കെ
9.ആരോമൽ .കെ
10.ആര്യ ദേവ് .കെ പി
11.അഷ്മിൽ .പി കെ
12.അസിൻ കെ
13.അശ്വന്ത്‌ .പി
14.ദേവനന്ദ .കെ
15.ദൃശ്യന്ത് .
16.ജിഷ്ണു .സി
17.ലെന .കെ പി
18.നൈദിഹ . .കെ
19.നോയൽ  സുരാജ്
20.രുദ്ര  രാജീവൻ
21.സാവന്ത് .പി
22. ശിവ നന്ദ .കെ .ടി
23.ശിവന്യ. പി
24.ശ്രവന്യ . പവിത്രൻ
25. ശ്രീജന്യ .എ൦ .
26.ശ്രീപ്രിയ. പി
27.വിഷ്ണു .എൻ .പി 

മൂന്നാം ക്ലാസ്      പാസായവർ 


1.അഭിനവ് .കെ .എം
2.അഭിനവ് .വി .വി
3.അഥീ   .കെ.ടി
4.ആദിത് .എൻ
5.അദ്വൈ ത് .കെ
6.അദ്വൈ ത് സന്തോഷ്
7.ആൽബി വിൻസെൻറ്
8.അൽക്ക.യു .കെ
9.അനാമിക .കെ .പി
10.അനുരാഗ്.എം
11.ദ്രോണ  പ്രഗൽബ്
12.ഗോപിക അനിൽ
13.നന്ദകിഷോർ.കെ .പി
14.നന്ദകിഷോർ .എം
15.നിഹൽ .കെ
16.നിവേദ് കെ  വിനോദ്
17.നിവേദ്യ  കെ
18.പ്രിയനന്ദന . .ടി
19.ഋതുവർണ്ണ .സി
20.റിതുൽ .പി .കെ
21.ശ്യാം  ധീരജ്
22.സിദ്ധാർത്ഥ .സി .പി
23.സ്നിഗ്ധ .കെ
24.ശ്രാവൺ സുനിൽ
25.ശ്രീനന്ദ പി .വി
26.തുളസി  പ്രമോദ്
27യദുകൃഷ്ണ .സി

നാലാം ക്ലാസ്     പാസായവർ 


അക്ഷര  കാരായി

അലോന .പി

ആൽവിൻ .കെ

അൻവിക .രാജേഷ്

ആഷിൻ  രാജ്

ആശ്രിദ് . വാകേരി

ദേവജിത്ത് ..കെ

ദേവിക  സജീവൻ

ദിത്യ  പ്രകാശ്

ദൃശിക .പവിത്രൻ

ഗോകുൽ .കെ

ജിഷ്ണവ് .വി

ജിഷ്ണു .സുനിൽ

ജിയ .പി

മുഹമ്മദ്  ദിനാൻ

നൈന  കൈപ്പച്ചേരി

നന്ദന .കെ

നവശ്രീ . എൻ .പി

നിവേദിത .കെ

റഗ്വേ ദ്. കെ

റിഷോൻ . .കെ

സയനിയ .സി

സായൂജ് . യു .കെ

ഷാരോൺ . .കെ

ശിവപ്രിയ രാജീവ്

ശ്രിയ  സുരേഷ്

സൗരവ് .കെ .പി

ശ്രീനന്ദ് .എം

വൈഷ്ണവ് .സനീഷ്
യദുകൃഷ്ണ. എസ്


അഞ്ചാം ക്ലാസ്    പാസായവർ 

അഭിജിത്ത്.കെ. .എസ്
ആദിൻ .കെ .പി
ആൽബിൻ സനിൽകുമാർ
അമരേന്ദ് .അനിൽ.
അമയ .കെ
അനുശ്രീ .
അപർണ്ണ .പി.
ആർജവ് .അനീഷ്
ആരോമൽ.ജെ.ജഗൻ
അശ്വിൻ.ടി.
ദേവപ്രിയ ..കെ
ദേവപ്രിയ . .കെ
ദിയ .കെ ടി.
ഫിദ  സന്തോഷ്.
ജ്യോതിക .എൻ ..
മുഹമ്മദ്  ഷാൻ.
ഋതികv
ഋതു . രാജ് ടി.
സന .പി.
സായന്ത .പി കെ
സ്മിനുദീത്.
സൂര്യ ദേവ് .
യാദവ് .സി

എൽ കെ ജി , യു കെ ജി  മുഴുവൻ കുട്ടികളും പാസായിരിക്കുന്നു 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Website counter javascript:void(0)