2011, മാർച്ച് 8, ചൊവ്വാഴ്ച

മുനിസിപാലിട്ടിയെ കുറിച് കൂടുതലറിയാന്‍ അഭിമുഖം
മൂനാം ക്ലാസ്സിലെ പരിസര പഠനത്തിലെ "എന്റെ നാട്ടിലേക്ക്" എന്ന പാടബാഗവുമായി ബന്ടപെട്ടു നഗരസഭയെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാന്‍ കുട്ടികള്‍ വാര്‍ഡ് കൌണ്സിലെര്‍ മുകുന്ദന്‍ മാസ്റ്റെരുമായി അഭിമുഖം നടത്തി . മുനിസിപാലിട്ടി യെ കുറിച്ചും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടുതല്‍ മനസിലാക്കാന്‍ ഇതിലൂദെ കുടികള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Website counter javascript:void(0)